logo

CẦU TRẦN HƯNG ĐẠO – KHÁT VỌNG THĂNG LONG

KHÁT VỌNG THĂNG LONG:

Ý tưởng lấy cảm hứng từ tên Thăng Long – tên gọi của thành phố Hà Nội vào thời nhà Lý khi Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long năm 1010. Hình tượng rồng tượng trưng cho khát vọng phát triển và thịnh vượng của quốc gia và đặc biệt phù hợp trong giai đoạn hiện nay của đất nước ta khi nền kinh tế phát triển vượt bậc và vị thế của Việt Nam trên thế giới ngày càng cao. Kết cấu cầu đề xuất sử dụng vòm thép và dầm thép-bê tông liên hợp. Năm nhịp vòm thép tượng trưng cho hình tượng rồng cách điệu có tính tạo hình cao với mặt cắt lấy cảm hứng từ hình lá đề trên ngói diềm mái thời Lý Trần. Song long – hai con rồng tượng trưng cho hai triều đại Lý-Trần với các chiến công hiển hách về dựng nước và giữ nước. Hai con rồng hội tụ ở giữa cầu kết nối bằng hình ảnh Khuê Văn Các của Văn Miếu Quốc Tử Giám – biểu tượng của văn hóa Việt Nam và có ý nghĩa là nơi hội tụ tinh hoa của đất trời. Các vòm thép nghiêng một góc 10.10 độ gợi nhớ năm 1010 Thăng Long trở thành kinh đô nhà Lý. Hình học các vòm thép cũng gợi nhớ đến các đường cong mềm mại của sông  Hồng. Về mặt phong thủy, màu vàng của vòm thép tượng trưng cho hành Thổ (Đất), sẽ sinh Kim (Kim loại), mang lại vượng khí cho Hà Nội.

THANG LONG ASPIRATION:

The idea was inspired by the name Thang Long – the name of Hanoi City during the Ly Dynasty when the King Ly Cong Uan moved the capital to Thang Long in 1010. The dragon image symbolizes the nation’s desire for development and prosperity, especially relevant in the current period of our country when the economy has developed rapidly and Vietnam’s position in the world is increasing. The proposed bridge structure uses steel arches and composite steel-concrete beams. The five steel arches represent a highly stylized dragon with a cross section inspired by the leaf shape on the roof tiles of the Ly Tran dynasty. Two dragons  represent the two Ly-Tran dynasties with glorious feats of building and defending the country. Two dragons converge in the middle of the bridge connected by the image of Khue Van Cac of Van Mieu Quoc Tu Giam – a symbol of Vietnamese culture and means the place where the quintessence of heaven and earth converge. The steel arches recline at an angle of 10.10 degrees, reminiscent of the year Thang Long became the capital. The geometry of the steel arches is also reminiscent of the soft curves of the Red River. In term of Fengshui, yellow color of the steel arch represent the element Tho (Earth), will give birth to Kim (Metal), bringing prosperity to Hanoi.

Date: February 24, 2022